פעמון

8:00-8:50 שיעור ראשון

8:50-9:35 שיעור שני

9:35-9:55      הפסקת אוכל לשכבה הצעירה כיתות  א'-ג'

                       הפסקה בחצר לשכבה הבוגרת כיתות ד'-ו'

9:55-10:15      הפסקת אוכל לשכבה הבוגרת כיתות  ד'-ו'

                         הפסקה בחצר לשכבה הצעירה כיתות א'-ג'

10:15-11:00    שיעור שלישי

11:00-11:40   שיעור רביעי (לצעירים א'-ג')

11:00-11:50   שיעור רביעי (לבוגרים ד'-ו')

11:40-11:50   הפסקה לכיתות א'-ג'

11:50-12:00   הפסקה לכיתות ד'-ו'

11:50-12:40   שיעור חמישי (לצעירים א'-ג')

12:00-12:45 שיעור חמישי (לבוגרים ד'-ו')

12:45-13:30   שיעור שישי

13:30-13:40   הפסקת אוכל

13:40-14:25   שיעור שביעי

14:25-15:10   שיעור שמיני

כניסה למערכת