הודעה להורים בדבר עריכת מבחני קבלה לתכניות לתלמידים מחוננים ומצטיינים

הורים יקרים,

האגף למחוננים ולמצטיינים במשרד החינוך מפעיל תכניות מיוחדות לטיפוח תלמידים מחוננים ומצטיינים בתחומי דעת שונים. בקרוב יחלו מבחני הקבלה לשנת הלימודים תשפ"ג.                                                                         הנכם מתבקשים לקרוא את המידע בעיון ולציין בפניכם את המועדים שלהלן.

המבחנים יתנהלו בשני שלבים:

מבחן שלב א': כל תלמידי השכבה יעברו מבחן ראשוני אשר יתקיים בבית הספר ביום ב', ד' בכסלו התשפ"ב, 8.11.2021  בשיעור הרביעי בכפוף להנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך. המבחן נועד לסייע לצוות בית הספר לבחור את התלמידים בעלי היכולת הגבוהה ביותר בכיתה (כ-15% מהתלמידים בכיתה ובשכבה), והוא בודק בעיקר את הבנת הנקרא של התלמידים ואת יכולתם המתמטית. בתום בדיקת המבחנים נודיע לכל הורה אם ילדו נכלל או לא נכלל ברשימת התלמידים המופנים למבחן שלב ב'. הורים שיבקשו לערער על החלטת בית הספר יוכלו לפנות בבקשת ערעור על תוצאות מבחן שלב א' ובקשה למבחן שלב ב' באמצעות פנייה  בפורטל הורים באתר משה"ח החל מיום  א', י"ז בכסלו התשפ"ב, 21.11.2021. ועד  יום ו', כ"ז בטבת התשפ"ב, 31.12.2021 בלבד.                                    לאחר מועד זה  ניתן יהיה להגיש בקשה למבחן בפורטל הורים באתר משה"ח בשנת הלימודים הבאה, החל מחודש אוקטובר ועד 31 בדצמבר.

 

מבחן שלב ב' (מבחן איתור) יתקיים בחודשים ינוארמרס 2022 בכפוף להנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך. במידה ויחול שינוי במועדים עקב הגבלות והנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות תינתן על כך הודעה בפורטל הורים באתר משה"ח.                                                                                                                                         

 המבחן יערך באמצעות מכון קרני במרכזי בחינה אזוריים מחוץ לבית הספר, בשעות אחר הצהרים במתכונת של מבחן פסיכומטרי אישי המתקיים בקבוצה. מבחן זה בודק את היכולת הקוגניטיבית הכללית של הילדים.         הוא שונה מהמבחן הראשון, קשה יותר, ודורש התמודדות אינטלקטואלית בלחץ זמן.                                    

   ההזמנות למבחני שלב ב' ישלחו לבית הספר ממכון קרני בחודשים דצמבר 2021 עד פברואר 2022.                        

הזמנה למבחן  תשלח להורי התלמידים המופנים לשלב ב'  ידי בית הספר וכן על ידי מכון קרני, לפי פרטי ההתקשרות שדווחו על ידי בית הספר.  

 

על סמך מבחני שלב ב' ייבחרו לתכניות למחוננים הנבחנים שהישגיהם באחוזון ארצי של כ-97 ומעלה, ולתכניות למצטיינים נבחנים שהישגיהם בטווח אחוזון ארצי של כ-92 עד 97. הוריהם של כל הנבחנים יקבלו לקראת סוף שנת הלימודים (במהלך חודש יוני 2022) מכתב תשובה לגבי התאמה או אי-התאמה לתכנית.                              

 במידה ויחול עיכוב במועד התשובה בשל דחיית מועדי הבחינות עקב הגבלות והנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות תינתן הודעה על מועד התשובות הצפוי בפורטל הורים.

 

בכל מקרה לא יימסרו להורים או לשום גורם אחר תוצאות או כל מידע נוסף על זה שנמסר במכתבים.              

המבחנים לא נבנו כדי לאבחן את פרופיל הכישורים של התלמידים, אלא כדי לבחור את התלמידים בעלי הכושר הכללי הגבוה ביותר לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים. לפיכך 

המידע הלגיטימי היחיד שניתן להפיק מן המבחנים הוא אם ניתן לקבל את הנבחן לתכנית מסוימת על פי סף הקבלה שנקבע.

 

 

מידע והנחיות כלליות:

 

הכנות למבחני שלב א' ושלב ב'

לתשומת ליבכם, אין צורך בהכנות למבחני שלב א' ושלב ב' (איתור). לדעת אנשי המקצוע באגף לה שותפים פסיכומטריקאים מומחים, אנשי המערך המסייע, יועצים ופסיכולוגים, הכנה למבחן היא מיותרת לחלוטין ומכניסה ללחץ מיותר את הילדים וההורים.

  

אישור השתתפות במבחנים:  

ההשתתפות במבחנים (שלב א' ושלב ב') היא זכות ולא חובה.  נטילת חלק בהליך האיתור משמעה הסכמה מצד ההורים להעברת מידע על ילדם מביה"ס לספק החיצוני שנבחר במכרז ע"י משרד החינוך (הגוף הבוחן, מכון קרני) לצורך המשך תהליך האיתור ובהמשך מועברות  תוצאות מבחן שלב ב' מהגוף הבוחן לאגף למחוננים ולמצטיינים   ( מידע כגון פרטיו האישיים של התלמיד ופרטי התקשרות עם גורמי הקשר שלו במצבת תלמידים, תוצאות מבחן שלב א', החלטת הצוות החינוכי לאחר מבחן שלב א', סוג המבחן בשלב ב' (רגיל, בתנאים מותאמים, בשפה מותאמת), תוצאות מבחן שלב ב', המלצות האגף לאחר מבחן שלב ב', שיוך למרכזי העשרה וכל מידע הקשור למבחני שלב א' ושלב ב' ). הורה שאינו מעוניין שילדו ייבחן, או אינו מסכים להעברת מידע בין גופים על ילדו ובכלל זה העברת מידע מביה"ס לספק חיצוני שנבחר במכרז על ידי משרד החינוך (הגוף הבוחן מכון קרני) לצורך המשך תהליך האיתור וכן העברת תוצאות מבחן שלב ב' מהספק החיצוני (מכון קרני) לאגף למחוננים ולמצטיינים, יודיע על כך במפורש בכתב בספח המצורף בזאת.

 

אין לשלוח לבחינה ילד/ה חולה או ילד שהונחה להישאר בבידוד.                                                                    

במקרים אלו במבחן שלב א' יש להודיע על כך לצוות בית הספר. במקרים אלו במבחן שלב ב', יש לעדכן במייל את מכון קרני תוך שבוע בלבד לאחר מועד הבחינה שנקבע לילדכם לצורך תיאום מועד בחינה חדש.                            

פרטי התקשרות עם מכון קרני יתפרסמו בפורטל הורים באתר משה"ח החל מחודש נובמבר 2021.

ילד הודלג כיתה

אם ילדכם "הודלג כיתה" בסמוך למועד הבחינה, ההמלצה היא לבחון אותו במועד שיתקיים בשנה"ל הבאה. במשך שנה זו ילדכם יוכל לצמצם את הפער הטבעי הקיים בינו לבין התלמידים הלומדים בדרגת הכיתה אליה הודלג. בשנה הבאה הוא ייבחן במבחני שלב ב' המתאימים לדרגת הכיתה אליה הוא הודלג והישגיו יושוו לנבחנים בדרגת כיתה זו ולא לגילו הכרונולוגי. לתשומת לבכם, בשנה הבאה יהיה עליכם להגיש פנייה מקוונת בבקשה למבחן שלב ב' בפורטל הורים באתר משה"ח המועד אחרון לפנייה לרפרנט המחוזי הוא 31 בדצמבר בכל שנה.

 

אוכלוסיות מיוחדות

אם ילדכם נמנה על אחת הקבוצות הבאות: תלמיד עם צרכים מיוחדים (ובכלל זה תלמידים עם לקות למידה, הפרעת קשב וריכוז, הפרעת תקשורת, מוגבלות פיזית או מצב בריאותי מיוחד), בית הספר הונחה לנקוט בבחינת שלב א' על פי הנהוג בבית הספר בשיתוף וידוע ההורים.                                                                                                      

תלמידים עם צרכים מיוחדים ייבחנו במבחן שלב א' באותו מועד בהתאם לתנאי ההיבחנות המקובלים עבורם בבית הספר.

 

תלמידים עולים חדשים, תלמידים תושבים חוזרים ותלמידים שלמדו באחת משתי השנים הקודמות למועד המבחן במסגרת שאינה דוברת עברית או ערבית, שטרם רכשו מיומנויות שפה, יבחרו האם לקחת חלק בבחינת שלב א', לאחר התייעצות עם הצוות החינוכי. ההחלטה על הפנייתם לשלב ב' תתקבל על סמך חוות הדעת של הצוות החינוכי.

 

נא תשומת לבכם: אם ילדכם עונה על אחת ההגדרות הללו ובית הספר יחליט להפנותו למבחן שלב ב', יהיה עליכם להגיש בקשה למבחן המותאם לצרכיו בצירוף המסמכים הדרושים באמצעות פנייה מקוונת בפורטל הורים באתר משה"ח עד יום ו', כ"ז בטבת התשפ"ב, 31.12.2021 כדי לקבל זימון למבחן שלב ב' בתנאים הדרושים לילדכם. ההנחיות מצויות בפורטל הורים באתר משה"ח.                                                                                                              נא עקבו אחר קבלת הזימון המתאים. במקרה שלא תוגש בקשה מתאימה ילדכם יוזמן לבחינה בתנאים רגילים. ההגדרות הנוגעות לאוכלוסייה זאת, מידע על התכניות, והנחיות על אופן הגשת הבקשה ניתן למצוא בפורטל הורים באתר משה"ח. אם אין לכם גישה לאינטרנט, תוכלו להיעזר בבית הספר.

 

 

מעקב הורים אחר קליטת דיווח ילדכם לשלב ב' במערכת של מכון קרני   

באחריות הורים לבדוק את קליטת דיווח ילדם למבחן שלב ב' במערכת קליטת דיווח של מכון קרני במועד:

כאשר מתקבל מבית הספר מכתב המודיע על הפניית  התלמיד למבחן שלב ב' (מבחן איתור), באחריות ההורים לבדוק שילדם דווח בצורה תקינה על ידי ביה"ס ופרטיו נקלטו במערכת של מכון קרני במהלך חודש דצמבר עד 31.12.2021. כאשר פרטיו לא מופיעים במערכת קליטת דיווח של מכון קרני יש לפנות באמצעות מוקד שירות ומידע ארצי לפניות הורים בטלפון 073-3983960 או  6552* או

להגיש פנייה מקוונת בפורטל הורים של משרד החינוך עד 31.12.2021. פניות לאחר מועד זה לא תטופלנה.

קישור ישיר למערכת קליטת דיווחי התלמידים של מכון קרני יתפרסם בפורטל הורים באתר משה"ח במהלך חודש נובמבר 2021.

.

כאשר ילדכם מופנה למבחן שלב ב' בעקבות פניתכם בבקשה למבחן (מכל סוג) בפורטל הורים וקבלת אישור האגף לבקשה למבחן,  באחריותכם לבדוק שדיווח ילדכם על ידי האגף נקלט במערכת של מכון קרני ושפרטי ילדכם מופיעים במערכת של מכון קרני עד 1.2.2022. כאשר פרטיו לא מופיעים במערכת קליטת דיווח של מכון קרני יש לפנות באמצעות מוקד שירות ומידע ארצי לפניות הורים בטלפון 073-3983960 או  6552* או להגיש פנייה מקוונת בפורטל הורים של משרד החינוך עד 1.2.2022. פניות לאחר מועד זה לא תטופלנה. קישור ישיר למערכת קליטת דיווחי התלמידים של מכון קרני יתפרסם בפורטל הורים באתר משה"ח במהלך חודש נובמבר 2021.  

 

מעקב הורים אחר קבלת זימון לבחינה

באחריות ההורים לעקוב אחר קבלת זימון לבחינה המתאים לילדם עד 1.3.2022.

כאשר פרטי התלמיד מופיעים במערכת קליטת דיווח של מכון קרני ולא מתקבל זימון לבחינה עד 1.3.2022 (או עד המועד האחרון המופיע בפורטל הורים), יש להודיע בכתב למכון קרני.  פניות לאחר מועד זה לא תטופלנה.                                                                                                               פרטי התקשרות עם מכון קרני למגזר דוברי עברית ולמגזר דוברי ערבית יתפרסמו בפורטל הורים באתר משה"ח במהלך חודש נובמבר 2021.

 

רישום למבחן שלב ב' מכל סוג (ערעור על תוצאות מבחן שלב א' ובקשה למבחן שלב ב' רגיל, מבחן בתנאים מותאמים, מבחן מותאם שפה)  והשתתפות במבחן שלב ב' בשלב החינוך היסודי אינה כרוכה בתשלום.

 

ניתן לפנות לסיוע בכל שאלה בנושא מבחני קבלה באמצעות מוקד שירות ומידע ארצי לפניות הורים בטלפון 073-3983960 או  6552* או להגיש פנייה מקוונת בפורטל הורים של משרד החינוך בהתאם למידע בפורטל הורים באתר משה"ח. המועד האחרון להגשת בקשה למבחן שלב ב' הוא יום  ו', כ"ז בטבת התשפ"ב, 31.12.2021.

 

בברכה,

מנהל/ת בית הספר

כניסה למערכת